<< cofnij

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
THALE Sp. z o. o. Sp. k. (dawniej NICZUK Sp. j.), Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Rozpatrzenie złożonej oferty i ewentualne skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach także w celu poinformowania Pani/Pana o rekrutacjach prowadzonych w przyszłości w naszej Firmie.

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY
Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Panią/Pana: adresu do korespondencji albo adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Podanie danych dotyczących m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań i innych danych jest nieobowiązkowe, a podanie ich w dokumentach rekrutacyjnych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
    1) Złożoną ofertę będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Po zakończeniu procesu naboru i wyłonieniu kandydata oferty osób niezatrudnionych są niszczone.
    2) Jeśli wyrazi Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Firmę ­­– dane będą przetwarzane do końca roku następującego po roku, w którym złożono dokumenty. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.
    3) W przypadku zatrudnienia, złożone dokumenty zostaną włączone do akt osobowych na podstawie Kodeksu Pracy.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: rekrutacja@niczuk.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  


KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iod@niczuk.pl.