PL

włącz dźwięk powiadomienia czatu

RODO i polityka prywatności.

Na tej stronie dowiesz się, w jaki sposób THALE przetwarza twoje dane osobowe.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej RODO), Administratorem Państwa danych osobowych jest: THALE sp. z o. o. sp.k., Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, Polska, dalej: Spółka.

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, z którym można się skontaktować poprzez
e-mail: iod@niczuk.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.

1. Dane osobowe przetwarzamy:
1.1. Kiedy korzystacie Państwo z formularza kontaktowego
Skorzystanie z formularza wymaga wypełnienia pola adres e-mail oraz treść wiadomości w celu umożliwienia udzielenia Państwu odpowiedzi. Podanie w tych polach danych osobowych jest w tym przypadku dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub podanie danych nieprawdziwych uniemożliwi nam udzielenie Państwu odpowiedzi.  

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest możliwość identyfikacji osoby, której sprawą się zajmujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

1.2. Kiedy realizujemy złożone zamówienia
W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas produktów, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

 

1.3. Kiedy obsługujemy zgłoszone reklamacje
W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.
Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 1 rok od rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.

 

1.4. Prowadząc monitoring wizyjny
Spółka prowadzi monitoring wizyjny należących do Spółki budynków i terenów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Spółki, a nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc od daty nagrania.

 

1.5. Organizując lub współorganizując szkolenia branżowe
W przypadku obsługi Państwa zgłoszeń na udział w organizowanych przez Spółkę szkoleniach, przetwarzanie danych będzie realizowane w oparciu o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, natomiast od momentu potwierdzenia uczestnictwa w danym szkoleniu, przetwarzanie będzie wykonywane w związku z realizacją umowy, której przedmiotem jest wykonanie usługi szkoleniowej. Podanie danych jest niezbędne aby osiągnąć ww. cele.
Dane związane ze zrealizowanymi usługami szkoleniowymi przechowujemy do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz z uwzględnieniem okresów wymaganych przepisami podatkowymi. Okres ten co do zasady wynosi 5 lat po roku, w którym zakończono rozliczenie.
Natomiast w przypadku rezygnacji ze szkolenia przed potwierdzeniem uczestnictwa, dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie może nastąpić wyłącznie do momentu, w którym Spółka poniesie koszty związane z realizowaną usługą szkoleniową. Wycofanie zgody będzie skutkowało, usunięciem danych osobowych z listy osób chętnych do udziału w szkoleniu.

 

1.6. Informując o szkoleniach branżowych
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o nadchodzących szkoleniach, to  zgromadzone w ten sposób dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez państwa zgody. Zarówno wyrażenie zgody jak i podanie w tym zakresie danych osobowych jest dobrowolne. Zgromadzone dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

 

1.7. Prowadząc korespondencję tradycyjną lub poprzez email
W przypadku kontaktu z Państwem lub udzielenia odpowiedzi na pytania, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail, także w ramach realizowanych przez nas umów, dane osobowe zawarte w korespondencji przetwarzamy wyłącznie w celu komunikacji, rozwiązania danej sprawy lub realizacji umowy. 

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli prowadzenie korespondencji kierowanej do Spółki w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podanie danych jest niezbędne w celu umożliwienia nam identyfikacji osób z którymi się kontaktujemy lub których sprawę mamy rozstrzygnąć.

Dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do załatwienia danej sprawy, nie dłużej jednak niż 6 lat liczone od dnia otrzymania ostatniej korespondencji.

 

1.8. Podczas kontaktu telefonicznego
W przypadku kontaktu drogą telefoniczną, będziemy prosić o podanie danych osobowych, gdy będzie to niezbędne do realizacji Państwa sprawy. 

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest możliwość identyfikacji osoby, której sprawą się zajmujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu przetwarzania.

Dane będziemy przechowywać przez czas niezbędny do załatwienia danej sprawy. Nie dłużej jednak niż 6 lat.

 

1.9. Prowadzenie profilu LinkedIn
Na naszym profilu LinkedIn przetwarzamy Państwa dane jeżeli odwiedzacie nasz profil i pozostawiacie na nim m.in. komentarze i posty. 

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli promowanie działalności Spółki poprzez informowanie o wydarzeniach, usługach oraz produktach, a także publikacja wpisów w zakresie prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu. 

W tym wypadku Państwa dane mogą być przetwarzane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company poza krajami EOG, szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa zapewnianego przez serwis w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronie Polityka ochrony prywatności LinkedIn. LinkedIn zapewnia, że stosuje zatwierdzone przez Komisję Europejską Standardowe Klauzule umowne stanowiące mechanizmy prawne dotyczące transferu danych z UE, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie EU, EEA, and Swiss data transfers.
Dane będziemy przechowywać przez czas ich publikacji na profilu LinkedIn.
Przysługujące prawa:
- żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania
- wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

1.10. Prowadzenie profilu Instagram
Na naszym profilu Instagram (strona: przetwarzamy Państwa dane jeżeli odwiedzacie nasz profil, obserwujecie go i pozostawiacie na nim polubienia lub komentarze.
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli promowanie działalności Spółki poprzez informowanie o wydarzeniach, usługach oraz produktach, a także publikacja wpisów w zakresie prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych jest niezbędne do osiągniecia ww. celu. 
W tym wypadku Państwa dane mogą być przetwarzane przez META poza krajami EOG, w celu szczegółowych informacji na temat bezpieczeństwa zapewnianego przez Instagram i Facebook w tym zakresie znajdziecie Państwo na stronach  Zasady ochrony prywatności META oraz informacje dla firm META.

 

1.11. Dane będziemy przechowywać przez czas publikacji danych na profilu Instagram
Zgłaszanie żądań dotyczących realizacji Państwa praw można składać:  
- w formie pisemnej na adres: THALE sp. z o. o. sp. k. (właściciel marki Niczuk), Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn,  
- elektronicznie na adres e-mail: iod@niczuk.pl

 

2. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych, możecie Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres: iod@niczuk.pl o treści: “Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail (proszę podać adres e-mail)” lub osobiście w siedzibie Spółki.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Spółka zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

3. Udostępnianie danych osobowych
Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:
dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;
podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej;
bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń;
podmiotom, z którymi Spółka współpracuje w celu organizacji szkoleń.

Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

4. Prawa właścicieli danych osobowych
W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:
dostępu do danych osobowych i ich poprawiania,
ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych,
prawo do żądania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Zgłaszanie żądań dotyczących realizacji Państwa praw można składać:
- w formie pisemnej na adres: THALE sp. z o.o. sp.k., Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn, Polska
- elektronicznie na adres e-mail: iod@niczuk.pl
Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Przekazywanie danych do Państw trzecich
Gromadzone przez nas dane osobowe przechowywane są na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej. Jednakże część z przetwarzanych danych w tym dane przekazywane pocztą elektroniczną, przetwarzane są przez nas z wykorzystaniem usług chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft i w związku z tym mogą być przekazane na podstawie standardowych klauzul umownych do państwa trzeciego. Zasady bezpieczeństwa przekazywania danych wynikające ze standardowych klauzul umownych, a stosowane przez Microsoft, opisane są na stronie Zasoby i dokumenty licencyjne Microsoft.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH THALE sp. z o.o. sp.k., Wilimowo 2, 11-041 Olsztyn.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Rozpatrzenie złożonej oferty i ewentualne skontaktowanie się z Panią/Panem w celu przeprowadzenia dalszej procedury rekrutacyjnej. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach także w celu poinformowania Pani/Pana o rekrutacjach prowadzonych w przyszłości w naszej Firmie.

DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY

Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Panią/Pana: adresu do korespondencji albo adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z Kodeksu Pracy. Będziemy przetwarzać te dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych dotyczących m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań i innych danych jest nieobowiązkowe, a podanie ich w dokumentach rekrutacyjnych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

1) Złożoną ofertę będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Po zakończeniu procesu naboru i wyłonieniu kandydata oferty osób niezatrudnionych są niszczone.

2) Jeśli wyrazi Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przyszłymi rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Firmę – dane będą przetwarzane do końca roku następującego po roku, w którym złożono dokumenty. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.

3) W przypadku zatrudnienia, złożone dokumenty zostaną włączone do akt osobowych na podstawie Kodeksu Pracy.

TEST OSOBOWOŚCI

Podczas niektórych naborów, Spółka przeprowadza test osobowości, co pozwala wybrać kandydata o predyspozycjach najbardziej pasujących do oferowanego stanowiska.

Udział w teście jest dobrowolny, a przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie wymaga udzielenia pisemnej zgody przez kandydata (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Udzieloną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Odmowa udzielenia zgody lub jej wycofanie nie ma wpływu na proces rekrutacji ani na przetwarzanie danych jakiego dokonała Spółka przed jej wycofaniem.

Zgromadzone testy przechowywane są przez okres 6 miesięcy od dnia testu. Po tym czasie dane są niszczone.

Ze względów bezpieczeństwa Spółka dopuszcza wgląd w wykonane testy tylko w swojej siedzibie.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość na adres e-mail: rekrutacja@niczuk.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Posiada Pani/Pan prawo przenoszenia danych przetwarzanych w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody. Posiada Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KONTAKT Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Michał Cupiał, do którego można kierować pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych na adres e-mail: iod@niczuk.pl.

Dowiedz się więcej o marce Niczuk.

Zobacz naszą prezentację wizerunkową lub pobierz katalog produktowy.

ZAPYTAJ DORADCĘ
ZAPYTAJ DORADCĘ
Wyślij
Dziękujemy za wiadomość